Charakterystyka firmy

początek części praktycznej pracy licencjackiej

Firma „TOP” Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie powstała w 1993 roku. Od początku istnienia jest Autoryzowanym Przedstawicielem PTK Centertel – Operatora mobilnej łączności, na początku systemu NMT450 Idea, a obecnie znanej ogólnoświatowej marki Orange. Spółka czynnie uczestniczy w tworzeniu nowej sieci handlowej, znajdując się obecnie w ścisłej czołówce aktywnych dealerów. Prowadzimy salony sprzedaży w wielu regionach Polski. Między innymi w Słupsku, Koszalinie, Włocławku, Kościerzynie, Redzie, Świdwinie, Białogardzie, Darłowie, Lęborku, Złocieńcu, Chojnicach, Czersku, Miastku.

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222222. Rejestracja Spółki nastąpiła 30 listopada 1993 r. Spółce nadano numer statystyczny REGON 333333333. Podstawowy przedmiot działalności spółki według PKD: 4618Z – działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Według statutu Spółki przedmiotem jej działania jest:

 • telekomunikacja,
 • sprzedaż hurtowa sprzętu telekomunikacyjnego realizowana na zlecenie,
 • sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych,
 • sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego,
 • informatyka,
 • reklama

Skład organów Spółki:

W skład Zarządu TOP Sp. z o.o. wchodzi Prezes Zarządu i Członek Zarządu.
W skład Rady Nadzorczej wchodzi: Przewodniczący Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień bilansowy wartość kapitału zakładowego TOP Sp. zo.o. wynosiła 800.000 zł.

Na rynku telefonii komórkowej funkcjonują dwa podstawowe typy usług: post-paid i pre-paid. Aktywacja typu postpaid (usługa opłacana „z dołu”) charakteryzuje się obowiązkiem podpisania przez klienta umowy terminowej z operatorem (najczęściej na okres 2 lat) i koniecznością płacenia miesięcznego abonamentu. W ramach usługi post-paid, coraz większy udział mają usługi transmisji danych, umożliwiające mobilny dostęp do Internetu, w oparciu o odrębną kartę SIM, instalowaną w komputerach przenośnych. Z tytułu pozyskania klienta w systemie post-paid i odnowienia umowy z klientem pozyskanym w przeszłości, TOP Sp. z o.o. otrzymuje od PTK Centertel prowizję. Prowizje te stanowią najważniejsze źródło marży TOP Sp. z o.o.

TOP Sp. z o.o. oferuje w swojej sieci sprzedaży, zarówno usługi PTK Centertel jak i TP S.A. (Neostrada). Z tytułu pozyskania klientów i przedłużania umów z klientami wcześniej pozyskanymi, Spółka otrzymuje prowizję na zasadach analogicznych do aktywacji typu post-paid.

Aktywacja typu pre-paid (usługa opłacana „z góry”) nie wymaga od klienta podpisania umowy z operatorem i płacenia miesięcznego abonamentu. Wynagrodzenie za przyłączenie klienta do sieci PTK Centertel ma postać marży handlowej realizowanej na sprzedaży tzw. zestawów startowych (karta SIM wraz z numerem telefonu) oraz na sprzedaży tzw. zestawów z telefonem.

Kolejnym źródłem przychodów TOP Sp. z o.o. są karty doładowujące (potoczne „zdrapki” lub doładowania elektroniczne), które pozwalają na zasilenie konta użytkownika usługi pre-paid o konkretną kwotę pieniędzy, wykorzystywanych następnie na rozmowy, sms-y i inne usługi. Wynagrodzenie za sprzedaż klientowi tak rozumianego czasu antenowego, ma postać marży handlowej. W chwili obecnej TOP Sp. z o.o. operuje praktycznie wyłącznie w obszarze doładowań elektronicznych.

Telefony komórkowe oferowane łącznie z aktywacją typu post-paid, nie stanowią dla TOP Sp. z o.o. źródła marży (ich sprzedaż jest neutralna dla firmy). Sprzedawane są one w cenach promocyjnych (w takich też są kupowane od PTK Centertel), znacznie niższych od cen rynkowych. Zjawisko to jest przejawem subwencjonowania telefonów komórkowych przez operatora, celem obniżenia bariery wejścia do sieci dla klienta. Subwencja, stanowi rodzaj inwestycji operatora w klienta i zwraca się operatorowi w miarę płacenia przez klienta rachunków za korzystanie z usług.

Sprzedaż jest prowadzona w dwóch typach punktów sprzedaży, są to salony firmowe i salony agencyjne. Salony firmowe to punkty sprzedaży, w których Spółka zatrudnia własnych pracowników i ma własną kasę fiskalną. Salony agencyjne to punkty sprzedaży prowadzone przez sub-agentów, tj. niezależne podmioty gospodarcze prowadzące działalność na własny rachunek. Działalność Spółki obejmuje obszar całego kraju.

Głównym dostawcą Spółki jest PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Na podstawie umów z PTK Centertel, TOP Sp. z o.o. zrealizowała w 2009 roku ok. 71% swojej sprzedaży. TOP Sp. z o.o. oraz PTK Centertel Sp. z o.o. nie są powiązane ani kapitałowo ani osobowo.

Kluczową umową dla Spółki TOP jest Umowa Agencyjna z dnia 01.06.2007 r. (umowa ta zastąpiła umowy obowiązujące poprzednio), na podstawie której TOP Sp. z o.o. świadczy na rzecz PTK Centertel Sp. z o.o. usługi agencyjne w systemie telefonii komórkowej. W uzupełnieniu do ww. umowy Spółkę i PTK Centertel łączą ponadto Umowa Agencyjno-Franchisingowa oraz Umowa Agencyjna KKB dotycząca sieci Konsultantów Klientów Biznesowych.

Zgodnie z polityką firmy, salony lokowane są w miejscach łatwo dostępnych dla Klientów – w centrach handlowych i przy głównych ulicach. Obok stałych miejsc sprzedaży, TOP Sp. z o.o. posiada również liczne grono Konsultantów Klientów Biznesowych, którzy mogą bezpośrednio w siedzibie Kontrahenta indywidualnie konstruować oferty i dopasowywać je do specyficznych potrzeb. Konsultanci opiekują się Klientami także już po dokonaniu zakupu.

Firma TOP Sp. z o.o. swoją obecną pozycję osiągnęła poprzez systematyczne i konsekwentne zwiększanie liczby własnych salonów sprzedaży. Firma nadal dynamicznie się rozwija, traktując jako priorytety wzrost, jakości obsługi Klienta i poszerzanie zakresu oferowanych usług.

Wykwalifikowany zespół pracowników, a co za tym idzie – wysoki poziom świadczonych usług, przekładają się bezpośrednio na zadowolenie klientów, do których należą wiodące firmy krajowe i międzynarodowe, współpracujące z firmą stale od wielu lat.

Firma wyznaje zasadę, że realnym poziomem obsługi klienta jest poziom, na jakim rozwiązywane są sytuacje trudne, skomplikowane lub drażliwe (np. reklamacje).

W ramach prowadzonej działalności stworzone zostało profesjonalne Call Center – potężne narzędzie, dzięki któremu osiąga znakomite wyniki sprzedażowe i oferuje w tym zakresie:

 • Telesprzedaż – konsultanci w trakcie realizowanej kampanii dokonują prezentacji firmy oraz szczegółów jej oferty przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych mediów, starannie dopasowanych do profilu branży, produktu
  lub usługi. Celem uzyskania najlepszych wyników wykorzystywane są różne narzędzia marketingu bezpośredniego (np. SMS, IVR, e-mailing).
 • Wsparcie sprzedaży – rozwiązania z zakresu wsparcia sprzedaży obejmują między innymi umawianie spotkań dla przedstawicieli handlowych zleceniodawcy (w tym planowanie grafików poszczególnych osób w celu optymalizacji ich pracy), generowanie leadów (wykonanie połączeń do grupy docelowej i wygenerowanie bazy zainteresowanych klientów) oraz welcome call.
 • Bazy danych – udostępnianie baz danych b2b. Usługa udostępniania baz danych b2b polega na licencyjnym użyczaniu danych producentom, dostawcom produktów i usług konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych, a także firmom marketingowym i finansowym.

Serwisy informacyjne i infolinię – infolinia to – bez dwóch zdań – jeden z podstawowych kanałów komunikacji klienta z przedsiębiorstwem. Warto o tym pamiętać mając na uwadze, że wzrost satysfakcji klienta to realny wzrost przychodów.

Reklamy

Otoczenie przedsiębiorstwa i jego komponenty

Na otoczenie składają się wszystkie elementy znajdujące się poza systemem przedsiębiorstwa i tworzą środowisko organizacji. Są to czynniki:

 • techniczne
 • ekonomiczne
 • prawne
 • polityczne ekologiczne

Otoczenie przedsiębiorstwa to całokształt zjawisk, procesów i instytucji kształtujących jego stosunki wzajemne, możliwości sprzedaży, zakresy działania i perspektywy rozwojowe.

Każde otoczenie charakteryzują trzy podstawowe cechy:

 1. Potencjał, który oznacza zdolność otoczenia do stwarzania przedsiębiorstwu możliwości trwania i regularnego wzrostu. Im większy jest ten potencjał, tym presja otoczenia jest słabsza i przedsiębiorstwo ma większą swobodę kształtowania swojej struktury i swojego programu produkcji (zadań); im mniejszy jest potencjał, tym działanie przedsiębiorstwa wymaga większego zróżnicowania i elastyczności. Potencjał otoczenia określa się często mianem jego hojności.
 2. Złożoność, która określa, z jak wielu i jak zróżnicowanych elementów składa się otoczenie. Im otoczenie jest bardziej zróż­nicowane, tym bardziej różnorodne powinny być stosowane przez przedsiębiorstwo formy specjalizacji, bardziej kompleksowe meto­dy koordynacji, bardziej rozbudowana logistyka dystrybucji i bar­dziej kompleksowe metody marketingu. Różnorodność ta zapew­nia firmie większą niezależność od otoczenia.
 3. Niepewność, która wynika z dynamiki i niestabilności oto­czenia. Trudności z przewidywaniem zmuszają przedsiębiorstwo do stworzenia struktury mniej sformalizowanej i bardziej elasty­cznej zarówno w odniesieniu do podziału pracy, jak i mechani­zmów koordynacji, oraz do stosowania bardziej zdywersyfiko­wanego (wzbogaconego) marketingu-mix.

Otoczenie można różnie charakteryzować w zależności od przyjętych kryteriów oceny. I tak, biorąc pod uwagę dynamikę zachodzących w nim zmian, wyróżnia się:

 • otoczenie spokojne – luźno współzależne: jego najistot­niejszą cechą jest stabilność i brak ścisłych powiązań między tworzącymi je elementami, a także statyczność zachodzących w nim zmian;
 • otoczenie spokojne – zwarte: charakteryzuje je z jednej strony statyczność powiązań, z drugiej zaś – celowość powiązań między specjalnie wyodrębnionymi elementami, przy czym powią­zania te mogą być zorganizowane i poważnie ograniczać dzia­łalność przedsiębiorstwa;
 • otoczenie niespokojne – reagujące: cechuje je nie tylko dynamika zmian poszczególnych elementów oraz powiązań mię­dzy nimi. ale także duża aktywność oddziaływania na przedsię­biorstwo (np. częste zmiany regulacji prawnych, pojawianie się nowych konkurentów, dość radykalne zmiany techniczne, poja­wianie się nowości produktowych itp.);
 • otoczenie burzliwe: charakteryzuje się ścisłymi współzależ­nościami i bardzo szybkimi zmianami, przy czym zmiany nie są możliwe do przewidzenia i często występują lawinowo (jedne po­wodują przyspieszenie drugich). Cechy charakterystyczne takiego otoczenia to: ciągłe zmiany wyrobów i usług, intensywna konku­rencja, zasadnicze innowacje techniczne, gruntowe zmiany spo­łeczne, nieprzewidywalne działania władz państwowych itp.

Inna klasyfikacja otoczenia to:

 • otoczenie spokojne – luźno współzależne jego najistotniejszą cechą jest stabilność i brak ścisłych powiązań między elementami je tworzącymi oraz statyczność przebiegu wszystkich zmian
 • otoczenie spokojne – zwarte charakteryzuje się z jednej strony statyczność powiązań, z drugiej zaś – celowość powiązań pomiędzy specjalnie wyodrębnionymi elementami; jest ono dość współzależne, przy czym niektóre powiązania są zorganizowane i mogą powodować poważne ograniczenia w działalności przedsiębiorstwa
 • otoczenie niespokojne – reagujące charakteryzuje je nie tylko dynamika zmian poszczególnych elementów i powiązań między nimi, ale także aktywność oddziaływania na przedsiębiorstwo, w którego ramach podejmowane są decyzje
 • otoczenie burzliwe (turbulentne) charakteryzuje się ono ścisłymi współzależnościami i bardzo szybkimi zmianami, przy czym zmiany te są nieprzewidywalne, często o charakterze kumulatywnym i brak jest możliwości kontrolowania przyszłych wydarzeń oraz przewidywania reakcji i współdziałania między przedsiębiorstwami. W tym środowisku inicjatywy przedsiębiorstwa znaczą niewiele wobec konkurencji i dużej niepewności przyszłych wydarzeń; kompleksowość i szybkość zmian utrudnia rozpoznanie tego środowiska i dostosowanie się do nowej sytuacji.

Inny podział otoczenia to:

 • życzliwe
 • wrogie.

Otoczenie życzliwe to otoczenie, które firma może kontrolować i kształtować, manipu­lując jego elementami na swoją korzyść. Charakteryzuje je słaba konkurencja bądź jej brak niewiele barier, bogate środki finan­sowe i sposobności rynkowe, nienasycony rynek, brak nowości technicznych, protekcyjna polityka władz, stabilne warunki społe­czne i polityczne, niskie progi podatkowe itp.

Otoczenie wrogie (nieżyczliwe) – to otoczenie wymagające i stresujące, w którym inicjatywy firmy znaczą niewiele wobec ogromnej konkurencji, sił politycznych lub uwarunkowań technologicznych. Firmie jest się w nim trudno utrzymać, musi się ona otworzyć na zachodzące zmiany i wyjść im naprzeciw, gdyż skostnienie i izolacja prowa­dzi do klęski.

W otoczeniu życzliwym możliwe są takie słabości firmy, jak: mechanistyczne struktury, konserwatywna postawa strategiczna i unikające ryzyka zarządzanie, naciski na doraźną zyskowność oraz rozwój i doskonalenie dotychczasowych wyrobów i form marketingu. W otoczeniu wrogim słabości te oznaczają klęskę. Tutaj potrzebne są takie cechy, jak: płaska struktura, przedsię­biorcza strategia, ogólna (totalna) innowacyjność, „agresywny” marketing, wysoka jakość produktów, szczególna dbałość o re­putację (public relations), produkcja „akurat na czas” itp.

Na otoczenie składa się:

 • otoczenie ekonomiczne – na które składa się: model go­spodarki, majątek narodowy, koniunktura, tempo wzrostu gospo­darczego, kursy walutowe itp.;
 • otoczenie technologiczne – obejmujące zarówno wytwory fizyczne techniki, jak i zasób wiedzy technicznej i technologicz­nej, z której przedsiębiorstwo może korzystać;
 • otoczenie edukacyjne – do którego zalicza się: ogólny po­ziom oświaty w danym społeczeństwie, stopień rozwoju specja­lizacji systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego, udział lu­dzi z wyższym i średnim wykształceniem w całej populacji, do­stępność do różnych form zdobywania wiedzy itp.;
 • otoczenie kulturowe – obejmujące tradycję kulturową i hi­storyczną danego społeczeństwa, dominujący w nim system war­tości, normy etyczne i obyczajowe, wzorce postępowania, prze­miany systemu wartości itp.;
 • otoczenie prawne – tj. panujący porządek prawny, stopień szczegółowości norm prawnych, zwłaszcza dotyczących powsta­wania i funkcjonowania organizacji, system rozstrzygania sporów na drodze prawnej itp.;
 • otoczenie polityczne – obejmujące panujący system poli­tyczny, sposób sprawowania władzy, stopień ingerencji czynników politycznych w sprawy gospodarki, polityki handlowej itp.;
 • otoczenie socjologiczne – obejmujące warstwową i klaso­wą strukturę społeczeństwa, ruchliwość społeczną, przedsiębior­czość, podejmowanie ról społecznych (na przykład pozycja ko­biety w społeczeństwie), a także poziom zabezpieczenia społe­cznego itp.;
 • otoczenie demograficzne – obejmujące strukturę społe­czeństwa według płci i wieku, zasoby pracy i ich mobilność, roz­mieszczenie ludności w miastach oraz na wsi, granice wieku emerytalnego itp.;
 • otoczenie naturalne – do którego zalicza się zasoby na­turalne i ich dostępność, jakość gleby, system hydrologiczny, kli­mat, a także stopień skażenia i zniszczenia środowiska.

Rynkowy charakter gospodarki sprawia, że więzi między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem będą się zacieśniać. Przedsiębiorstwo jako element większego systemu (np. gospo­darka regionalna) nie może się uwolnić z zależności od otocze­nia i musi utrzymywać odpowiedni kontakt z tymi wszystkimi je­go elementami, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na jego funkcjonowanie, stwarzając mu zarówno szansę, jak i za­grożenia dla jego egzystencji i rozwoju. Chcąc się utrzymać na rynku musi przede wszystkim badać systematycznie otoczenie bezpośrednie, aby wychwycić w porę czynniki (siły) najbardziej znaczące dla jego starań o przystosowanie się do bieżących i przyszłych wymagań rynku. Musi także stale obserwować i analizować otoczenie ogólne (dalsze), badać w miarę możliwo­ści najważniejsze trendy i kierunki jego rozwoju, gdyż to zwię­ksza szansę dostosowania własnej zmienności do zmienności otoczenia.

Znajomość otoczenia i kierunków rozwoju różnych je­go elementów jest niezbędna, by przedsiębiorstwo wie­działo, jakie problemy będzie musiało rozwiązywać i jakie stosować środki do ich rozwiązywania, aby za­pewnić sobie spokojny rozwój i trwałą pozycję na ryn­ku.

Współczesne otoczenie uważa się za burzliwe, turbulentne, bardzo stresujące, wymagające a nawet wrogie. Cechuje je wzrastająca niepewność, brak stabilności i wysoki stopień ryzyka.

Zmiany w otoczeniu charakteryzują się:

 1. na rynkach przewaga podaży nad popytem
 2. zwiększa się złożoność produktów
 3. zwiększa się częstotliwość wprowadzanych zmian
 4. następują wyraźne zmiany w organizacji produkcji (wprowadzane CAD, CAO, CAM)
 5. następuje przestawienie się produkcji przemysłowej na mniej materiałochłonne i energochłonne produkty oraz procesy technologiczne
 6. rośnie znaczenie informacji
 7. rośnie znaczenie marketingu i zarządzania strategicznego w ujęciu globalnym
 8. zmieniają się przepisy prawne i restrykcje zagraniczne

Spółka akcyjna – definicja

Spółka akcyjna – firma będąca własnością nieograniczonej liczby udziałow­ców, emitująca własne papiery wartościowe (akcje na okaziciela), sprzedająca je osobom fizycznym lub prawnym (np. innym przed­siębiorcom) i wypłacająca z tego tytułu roczne dywidendy z zy­sku. Nabywcy akcji (akcjonariusze) są właścicielami akcji i mają prawo decydowania o rozwoju firmy, ale nie są właścicielami jej składników majątkowych.

Do utworzenia spółki akcyjnej (w skrócie S.A.) jest niezbędne zebranie kapitału w wysokości minimum 100 tysięcy zł (po de­nominacji). Kapitał ten nie musi być zgromadzony w całości w momencie powstania spółki (jak w przypadku spółki z o.o.), lecz może być zgromadzony w drodze publicznej subskrypcji akcji. Kapitał ten może być pokryty gotówką lub aportami i musi być podzielony na akcje o równej wartości nominalnej. Spółka może emitować różne akcje: imienne lub na okaziciela, zwykłe lub uprzywilejowane co do prawa głosu, dywidendy i podziału majątku w razie jej likwidacji. Posiadacz tych akcji (akcjonariusz) odpowiada za zobowiązania spółki tylko do wysokości nominalnej akcji.

Akcje podlegają obrotowi na giełdzie, gdzie dokonywane są transakcje kupna – sprzedaży, jak również ustalane dzienne no­towania akcji spółek uczestniczących w operacjach giełdowych.

Utworzenie spółki akcyjnej wymaga ustanowienia jej statutu w formie aktu notarialnego określającego przede wszystkim:

przedmiot działalności przedsiębiorstwa, wysokość kapitału akcyj­nego, sposób jego zgromadzenia, nominalną wartość i ogólną liczbę akcji, liczbę akcji uprzywilejowanych jeśli takie występują) oraz organizację władz spółki. W spółkach akcyjnych następuje oddzielenie zarządzania od własności. Współwłaściciele (akcjona­riusze) z reguły nie zarządzają przedsiębiorstwem, lecz zatrud­niają na kierowniczych stanowiskach specjalistów (menedżerów). Akcjonariusze na walnym zgromadzeniu wybierają spośród siebie radę nadzorczą, która z kolei powołuje i kontroluje działalność zarządu odpowiedzialnego za operatywne kierowanie spółką.

Spółkę akcyjną charakteryzuje:

  • Cel działalności – każdy dozwolony prawem cel.
  • Akt założycielski – statut spółki, akt zawiązania spółki, akt 0 objęciu akcji, inne dokumenty wymagane przez kodeks hand­lowy sporządzone na piśmie w formie notarialnej i zgłoszone do rejestru handlowego.
  • Osobowość prawna – jest osobą prawną z chwilą wpisa­nia do rejestru handlowego.
  • Nazwa firmy – występuje pad firmą wpisaną do rejestru handlowego zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu hand­lowego o firmie i prawa administracyjnego dotyczącego oznacze­nia zakładów.
  • Władze spółki – walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza lub komisja rewizyjna oraz zarząd: możliwość udzie­lenia prokury i pełnomocnictwa.
  • Wysokość wkładu zakładowego – 100 tysięcy zł.
  • Reprezentowanie spółki – zarząd (w okresie likwidacji ­likwidatorzy).
  • Rachunkowość spółki – księgi handlowe, rachunek zy­sków i strat, pisemne sprawozdanie z działalności.
  • Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki ­ograniczona do wysokości posiadanych udziałów lub akcji (od­powiedzialność cywilna oraz karna członków zarządu za czyny sprzeczne z prawem).
  • Wystąpienie ze spółki – zbycie akcji (akcje mogą być imienne lub na okaziciela).
  • Rozwiązanie spółki – przyczyny przewidziane w statucie, uchwała walnego zgromadzenia, ogłoszenie upadłości spółki, in­ne przyczyny przewidziane prawem.
  • Prawo kontroli – akcjonariusze nie posiadają prawa indy­widualnej kontroli działalności spółki.

Koncern Volvo

W ramach gwarancji Volvo zapewnia swoim klientom na czas ewentualnej naprawy samochód zastępczy. Niestety Autoryzowane Stacje Obsługi dysponują zbyt mają ilością samochodów zastępczych. Również niedoskonała organizacja pracy w serwisach powoduje długi czas oczekiwania na okresowy przegląd samochodu.

Nowe modele Volvo cieszą się dużą popularnością. Zaplanowana produkcja nie jest w stanie zaspokoić popyt. W związku z tym wydłuża się czas oczekiwania na nowy samochód (rekordowy czas oczekiwania na Volvo XC90 w 2003 r. to 52 tygodnie -standardowy czas oczekiwania to 12-16 tygodni). Klienci, którzy nie chcą bądź nie mogą długo czekać na nowy samochód wybierają auta konkurencji (choć w przypadku modeli cieszących się dużą popularnością czas oczekiwania jest równie długi u innych producentów).

Na dzisiejszym, szalenie konkurencyjnym rynku na każdego producenta czyhają różnego typu zagrożenia. Wcześniejsze ich przewidzenie stwarza możliwość zamiany ich w szanse, które to firma powinna wykorzystać do wzmocnienia swej pozycji na rynku.

Dla marki Volvo świetną szansą jest obecna sytuacja gospodarcza w Polsce. Mimo słabo rozwijającej się gospodarki rośnie liczba małych i średnich przedsiębiorców, którzy w krótkim czasie bogacą się. Powiększające się grono potencjalnych nabywców to najlepsza szansa na zwiększenie sprzedaży samochodów osobowych marki Volvo.

Koncern Volvo nie powinien jednak zapominać o wciąż rosnącej konkurencji. Producenci konkurencyjnych marek wciąż poszerzają swoją ofertę. Wielu z nich oferuje klientom modele, których brakuje w gamie samochodów osobowych Volvo (m.in. małe „kobiece” auto typu Audi A2, mały VAN typu Mercedes A-Classe, elegancka limuzyna typu Jaguar XJ).

Nowy konkurent – niepopularna dotąd w Polsce marka Saab, od momentu przejęcia przez koncern General Motors, zaczyna wielką ekspansję na rynku. Powstają nowe salony sprzedaży wraz z autoryzowanymi serwisami. Ceny poszczególnych modeli Saab w przeciągu kilku ostatnich miesięcy spadły o 10-15%.

Duże zamieszanie na rynku motoryzacyjnym, powstałe w wyniku zmiany przepisów podatkowych w Polsce dotyczących możliwości odliczania podatku VAT. Wielu przedsiębiorców decydowało się na zakup samochodu osobowego z homologacją ciężarową, dzięki której mogli odliczyć podatek VAT. Po 1 maja 2004 roku brak takiej możliwości zahamował sprzedaż samochodów osobowych marki Volvo, które to wg nowych przepisów nie spełniają warunków, aby uzyskać homologację ciężarową – tym samym pośrednio stają się o 22% droższe.

Analiza szans i zagrożeń ukazuje potencjalne kierunki rozwoju wizerunku marki Volvo. Zestawienie i porównanie jej z analizą słabych i mocnych stron marki umożliwia dokonanie oceny strategicznej sytuacji koncernu Volvo i wyprowadzenie na tej podstawie wniosków planistycznych. Koncern Volvo w swoich działaniach przede wszystkim powinien skupić uwagę na rozszerzaniu swojej gamy modelowej, aby tym samym nie dać się prześcignąć konkurencji. Prowadzenie dalszych badań nad bezpieczeństwem użytkowników samochodów i wprowadzanie coraz to nowszych rozwiązań w tym zakresie pozwoli utrzymać marce Volvo pozycję najbezpieczniejszych samochodów świata.

Zakończenie

Głównym celem niniejszej pracy było wskazanie niebagatelnej roli, jaką odgrywa budowa wizerunku na przykładzie jednej z marek samochodów osobowych klasy Premium – marki Volvo.

Każde przedsiębiorstwo, aby efektywnie funkcjonować musi zapewnić sobie minimum przychylności i akceptacji ze strony opinii publicznej i własnych pracowników. Kreowanie wizerunku firmy, dbanie o reputację przedsiębiorstwa jest celem komórki public relations. Zadaniem public relations jest stworzenie i rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku firmy.

Marka jest kluczowym elementem dla rozwoju przedsiębiorstwa. Wymaga pielęgnacji, specjalnego traktowania, zapewnienia jej centralnego miejsca w firmie, ponieważ jest najcenniejszym jej kapitałem. Każda firma powinna dążyć do tego, aby być rozpoznawalna na rynku, i kojarzona z doskonałymi produktami czy usługami. Dobrze postrzegana marka niejednokrotnie jest gwarantem odniesienia sukcesu na rynku.

Koncern Volvo

Odwiecznym celem koncernu Volvo jest wprowadzanie na rynek produktów najwyższej jakości. Wszystkie stosowane w samochodach Volvo układy i rozwiązania techniczne opracowano tak, by doskonale spełniały swe zadania przez wiele lat. Nowoczesna technologia produkcji oraz doskonałe zabezpieczenia antykorozyjne pozwalają przedłużyć żywotność samochodu. Nowe modele Volvo przed wprowadzeniem na rynek są badane wykorzystując metody komputerowe oraz prowadząc testy w laboratoriach, jak również w warunkach codziennej eksploatacji, nie wykluczając ekstremalnych temperatur pustyni i arktycznego mrozu. O trwałości pojazdów tej marki ma świadczyć również znak Volvo – znak stali – jako świadectwo zastosowania w Volvo stali najwyższej jakości.

Jakość to także niezawodność. Niezawodność szwedzkich aut potwierdzają specjaliści niemieckiej Dekry – niezależnej firmy sprawdzającej stan techniczny pojazdów

Poprzednie modele S40 i V40 zajmują szóste miejsce na liście najmniej awaryjnych samochodów w grupie pojazdów trzyletnich (wg badań przeprowadzonych w 2001r.). Wśród badanych pojazdów znalazło się zaledwie 11,2 % samochodów z jakimikolwiek defektami (średnia dla pojazdów w tym wieku wynosi 21,6%). Niemieccy eksperci potwierdzają również opinię o Volvo S60 i V70 jako wyjątkowo solidnych autach. W obu wersjach nadwozia – sedan i kombi – auta Volvo serii 60 i 70 są niezawodnymi samochodami. Ponad 70% pięcioletnich Volvo serii 60 i 70 nie miało jakichkolwiek wad (średnia pojazdów bez usterek dla aut w tym wieku wynosi 63,7%).

Legendarna trwałość produktów jest najlepszym dowodem jakości Volvo. Niezależne badania wykazały, że obecnie średni czas życia dowolnego samochodu Volvo to 18,6 roku.

Oczywistym jest, że każdy kupujący chce być dobrze obsłużony, dlatego też Volvo Auto Polska stawia na profesjonalną obsługę w swoich salonach sprzedaży. Każdy sprzedawca poddany jest licznym szkoleniom z zakresu negocjacji i przeprowadzania rozmów handlowych. Na bieżąco też przeprowadzane są szkolenia dotyczące nowych modeli Volvo.

Każdy salon Volvo zobligowany jest do przestrzegania ściśle określonych standardów, m.in.:

 • ustalona powierzchnia ekspozycji samochodów,
 • w salonie powinny być prezentowane konkretne modele Volvo,
 • wszystkie stacje dealerskie muszą posiadać określone modele przeznaczone do jazd próbnych oraz samochody zastępcze dla klientów serwisu,
 • każdy dział (salon sprzedaży samochodów nowych, serwis, części zamienne, komis) muszą być odpowiednio oznakowane,
 • specjalnie wydzielone miejsca dla klientów oczekujących oraz dla dzieci,
 • Autoryzowane Stacje Obsługi wyposażone w meble o określonych kształtach oraz z utrzymana podobną kolorystyką,
 • pracownicy ASO bezpośrednio obsługujący klientów posiadają jednolite ubrania oraz identyfikatory,
 • każda stacja ASO świadczy te same usługi (serwis, ubezpieczenia, kredyty),
 • w ASO mogą być sprzedawane tylko oryginalne części i akcesoria Volvo.

Każdemu klientowi Volvo zapewnia nieodpłatnie przez okres 3 lat od daty zakupu nowego samochodu pomoc w razie awarii – Assistance (konkurencyjne firmy gwarantują Assistance maksymalnie przez 2 lata). Dzięki mocno rozwiniętej sieci Autoryzowanych Stacji Obsługi oraz obsłudze przez największą sieć pomocy drogowej PeZetMot klienci Volvo w każdej chwili i miejscu w Polsce mogą liczyć na pomoc w razie jakiejkolwiek awarii.

Mimo wielu zalet Volvo posiada również słabe strony, które to część potencjalnych klientów skłaniają do zakupu samochodu z gamy modeli konkurencyjnych producentów.

Historia koncernu Volvo 2

Pierwsza połowa lat 90-tych przyniosła poważne zmiany w koncepcji budowania samochodów Volvo. Wraz z pojawieniem się na rynku modelem 850, rozpoczął się proces przekształcania wizerunku Volvo – od tej pory miał to być samochód wciąż bardzo bezpieczny i komfortowy, lecz bardziej sportowy niż poprzednie modele. Nowe dynamiczne Volvo zostało wyposażone w cztery światowe nowości: poprzecznie umocowany 5-cylindrowy silnik, unikalny system zawieszenia tylnego Delta-link, system zabezpieczający przed skutkami zderzeń bocznych – SIPS oraz pasy bezpieczeństwa z mechanizmem samoregulacji. Poziom bezpieczeństwa, komfort jazdy, a przede wszystkim charakterystyka prowadzenia zbliżone były do osiągów samochodów sportowych. Model 850 wszedł do historii wyścigów jako pierwsze kombi i pierwszy samochód Volvo uczestniczący w Brytyjskich Mistrzostwach Samochodów Turystycznych.

Pod koniec 1995 r. wprowadzono na rynek nowe modele Volvo zrywając z dotychczasowym „kanciastym” stylem. Zmienia się też zupełnie oznaczenia modeli Volvo: S – dla samochodów typu sedan, V – dla kombi oraz C – dla coupe i kabriolet.

Różniące się stylistycznie od dotychczasowych modeli Volvo S80 wzbudza sensację. Po raz kolejny to właśnie model Volvo zyskuje opinię najbezpieczniejszego i najbardziej komfortowego samochodu na świecie.

Wraz z wkraczającą modą na samochody typu SUV Volvo nie pozostaje w tyle. W 1999 r. rozpoczyna produkcję popularnego do dziś modelu terenowego XC70 Cross Country.

Wiosną 1999 r. Volvo Car Corporation zostało sprzedane koncernowi Ford Motor Company. Motywem tej transakcji było przeświadczenie, że włączenie Volvo do grupy Forda, jako jednego z największych na świecie, wpłynie korzystnie na sytuację szwedzkiego koncernu samochodowego, jak również umożliwi obniżenie kosztów rozwoju nowych produktów i sieci dystrybucyjnej. Dziś Volvo Cars jest częścią Premier Automotive Group istniejącej w ramach koncernu Ford Motor Company.

Nowe tysiąclecie Volvo rozpoczęło otwarciem w styczniu 2000 r. nowej fabryki Volvo Penta niedaleko Szanghaju, gdzie produkowane są przede wszystkim silniki Diesla i generatory.

W tym samym roku szwedzka firma otworzyła swój nowy ośrodek bezpieczeństwa samochodowego – chcąc tym samym nadal podążać za wizerunkiem Volvo jako najbezpieczniejszych samochodów. Nowy ośrodek reprezentuje nagromadzone w ciągu dziesięcioleci umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i wiedzę wybitnych inżynierów, pracujących na rzecz bezpieczeństwa w motoryzacji.

Wraz z wprowadzaniem w 2004 r. nowych modeli Volvo zmieniają się też nieco ich oznaczenia. Od tej pory numery parzyste (40, 60, 80) zarezerwowane są dla modeli typu sedan, a nieparzyste (50, 70) dla modeli typu kombi.